Thu. Jan 21st, 2021

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NIBASEKE Valentine RUSABA GUHINDURA AMAZINA

Uwitwa NIBASEKE Valentine mwene Yamuragiye Servelien na Akimana Dancille utuye mu Mudugudu wa Rwamushumba, Akagari ka Munyinya, Umurenge wa Rukomo, Akarere ka Gicumbi mu Ntara y’Amajyaruguru,

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina NIBASEKE izina INEZA mu mazina asanganywe, NIBASEKE Valentine akitwa INEZA Valentine mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina NIBASEKE bagenzi be bahora barimuserereza rikamutera ipfunwe. Ikindi ni uko rimukomeretsa kuko yaryiswe kubera ubumuga yavukanye.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina NIBASEKE, izina INEZA mu mazina asanganywe NIBASEKE Valentine, bityo akitwa INEZA Valentine mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

Soma hejuru icyemezo cyatanzwe n’inzego zibifitiye ububasha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *